Samfunnsansvar
Vårt arbeid med etisk handel, dyrevelferd og miljø

Hos Åkeberg Skoglunn ønsker vi å sette fokus på dyrevelferd og arbeidernes rettigheter.

 

 

Åkeberg-Skoglunn konsernet (som består av Åkeberg-Skoglunn Pølsemakeri AS, Manstad Kjøtt AS, Avempro AS & Spice of Norway AS) har vokst til å bli en stor aktør på Østlandet innenfor produksjon av pølser, kebab, pålegg, farseprodukter samt nedskjæring av kylling og import av krydder. I takt med at vi vokser så øker vårt ansvar for bærekraftig forretningsdrift. Styret har forankret at det skal jobbe fremtidsrettet med arbeid rundt bærekraft, etisk handel og miljø, at det blir satt av nok ressurser til dette, og at det skal kommuniseres offentlig i henhold til Åpenhetsloven.

 

 

 

Det meste av råvarene Åkeberg-Skoglunn bruker til sin produksjon blir kjøpt fra norske selskaper. Vi erkjenner derimot at flere av råvarene stammer fra andre land i EU og verden og at emballasjen blir produsert i andre verdensdeler. Vi ser derfor at det er nødvendig med nøye kartlegging av våre leverandører for å sikre god oversikt over alle forretningsforbindelsene som er direkte eller indirekte et resultat av våre kjøp av råvarer og materialer. Vi har en egen samfunnsansvarsgruppe som arbeider med å kartlegge vår påvirkning på forretningskjeden. Vi har revidert interne retningslinjer og rutiner slik at nye og eksisterende vare- og tjenesteleverandører blir vurdert basert på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

 

 

 

 

 

«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.» - § 1. Lovens formål

 

 

 

Aktsomhetsvurderinger

 

Vi følger OECD's retningslinjer for utførelse av aktsomhetsvurderinger:

 

  1. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer
  2. Kartlegg og vurder negativ effekt
  3. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning
  4. Overvåk gjennomføring og resultater
  5. Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert
  6. Sørg for, eller samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd

 

 

 

I året som har gått har vi begynt jobben med å kartlegge alle våre leverandører og gjennomføre risikovurdering. Vi baserer risikovurderingen på et trafikklys system hvor grønn har lav risiko, gul har noe risiko og rød har høy risiko. Vi vil gjennom denne kartleggingen skaffe oss oversikt over hvilke varestrømmer som må undersøkes i dybden.

 

 

 

Et eksempel på hvordan risikovurdering kan se ut ved å bruke trafikklysmodellen

 

 

 

Det er opprettet en oversikt over alle leverandørene våre og hvilket av våre selskap de leverer til. Jobben videre består av å innhente informasjon over samarbeidsland nedover i varestrømmen på hver enkelt leverandør. Der det blir oppdaget høy risiko vil det bli gjort en vurdering på om vi kan påvirke vår leverandør til å forbedre sine rutiner eller om det er hensiktsmessig å bytte. Hvert enkelt land vil bli bedømt på historikk, offentlig tilgjengelig informasjon og lovverk, og det generelle nyhetsbildet. I tillegg vil erfaringer med de enkelte bedriftene og deres rutiner for menneskerettigheter og bærekraft veie tungt.

 

 

Våre mål videre

Arbeidet vil fortsette og vil kontinuerlig blir utbedret for å skaffe oss bedre oversikt og påvirkningskraft. Gjennom forbedring av våre rutiner på innkjøp ser vi for oss at risikoen for samarbeid med useriøse aktører vil synke. I tillegg vil vært enkelt produkt vi kjøper inn på sikt bli risikovurdert for sin negative effekt og tiltak vil bli gjort for å forebygge dette.

 

 

Miljøpåvirkning
 

Kjøttbransjen har et særskilt ansvar for å forstå sin påvirkning på miljøutslipp og å jobbe med å forbedre dette. Vi i Åkeberg Skoglunn tar dette på alvor og samfunnsansvarsgruppen har satt som mål for 2023 å begynne arbeidet med å kartlegge konsernets CO2-avtrykk og tiltak som kan bli gjort for å bedre vår miljøprofil.

foto: Microsoft stock photo

 

 

 

 

 

Har du andre spørsmål knyttet til vårt arbeid med samfunnsansvar eller åpenhetsloven, kontakt oss på epost:

 

 

Robin Krosby

robin@aakebergskoglunn.no

 

 

Erik Sand

erik@oivind-karlsen.no

 

Tor Andre Bjørnstad

tab@avempro.no

 

 

 

Kvalitetsavdeling Spice of Norway

quality@spiceofnorway.no